Burmese Kyat

Burmese Kyat

The kyat (, US: or ; Burmese: ကျပ် [tɕaʔ]; ISO 4217 code MMK) is the currency of Myanmar (Burma). It is often abbreviated as "K" (singular or plural) or "Ks" (plural), which is placed before or after the numerical value, depending on author preference. The term kyat derives from the ancient Burmese unit kyattha, equal to 16.3 grams of silver.

Thai Baht

Thai Baht

The baht (; Thai: บาท, pronounced [bàːt]; sign: ฿; code:100 THB) is the official currency of Thailand. It is subdivided into 100 satang (สตางค์, pronounced [sətāːŋ]). The issuance of currency is the responsibility of the Bank of Thailand. According to SWIFT, as of February 2017, the Thai baht is ranked as the 10th most frequently used world payment currency.According to a report in the South China Morning Post, the China Banknote Printing and Minting Corporation produces at least some Thai banknotes and coins.

100000 Burmese Kyat to Thai Baht exchange rates chart

100000 Burmese Kyat to Thai Baht exchange rates graph
100000 MMK to THB exchange rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

100000 Burmese Kyat to Thai Baht exchange rates FAQs

What is 100000 MMK to THB?

The meaning of 100000 MMK to THB is to exchange 100000 Burmese Kyat to Thai Baht by applying the latest currency rate on the market. The actual exchange rates you can get vary between different bureau de changes. Forex.gg is offering inter-market exchange rates to convert 100000 MMK to THB on the chart below.

Who can exchange 100000 MMK to THB?

Anyone with 100000 Burmese Kyat can find a local bank or a bureau de change to convert into Burmese Kyat. However, if neither MMK nor THB is the local currency. It might be quite difficult to find a local broker to faciliate the exchange. That's why Forex.gg is offering details about local forex brokers to save the time of searching around for the right broker.

When to exchange 100000 MMK to THB?

Due to the nature of the forex market, the exchange rates for 100000 MMK to THB is changing all the time in New York between 01:00 pm – 10:00 pm GMT; at 10:00 pm GMT Sydney comes online; Tokyo opens at 00:00 am and closes at 9:00 am GMT; and to complete the loop, London opens at 8:00 am and closes at 05:00 pm GMT. So the currency rate you see in this page may change any minute. It's better to lock in the exchange rates with your local broker so that you won't be affected for any future rate changes.

Why do I want to convert 100000 MMK to THB?

Most likely you are traveling and want to get some Thai Baht cash. Or you've just came back from a recent trip or received cash transfer from overseas. There are many reasons to convert 100000 Burmese Kyat to Thai Baht. And we believe you should be getting the best exchange rate available on the market to exchange the currency.

Where to convert 100000 MMK to THB?

Usually you can find a local bank, post office or bureau de change to exchange 100000 MMK to THB. But you will soon find out that the exchange rates you can find at all thoses places vary by a lot. It's better to be prepared before hand and do your research about the local forex brokers. That's the exact reason why Forex.gg is doing the homework for you to find the best local bureau de change to avoid being ripped off. All you need to do is input the amount of Thai Baht you wnat to buy or sell and we will show you where to find the best rate. No forex exchange commissions or fees required!

How to exchange 100000 MMK to THB?

Use the tool we provided here to find the best exchange rates for 100000 Burmese Kyat to Thai Baht. Lock in the rate by contacting the broker directly by phone or message. And go to the branch with 100000 MMK in hand and exchange the cash you want in store or online. It's just that simple with no fees or commissions from Forex.gg!

100000 Burmese Kyat to Thai Baht exchange rates table

Exchange MMK to THB
100000 Burmese Kyat = 2001.433 Thai Baht
200000 Burmese Kyat = 4002.867 Thai Baht
500000 Burmese Kyat = 10007.166 Thai Baht
1000000 Burmese Kyat = 20014.333 Thai Baht
Exchange Burmese Kyat to Thai Baht
100000 Burmese Kyat to Thai Baht Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

100000 Burmese Kyat to Thai Baht at Super Rich Thailand

100000 MMK to THB exchange rates at Super Rich Thailand
100000 Burmese Kyat = 2020.000 Thai Baht
Super Rich Thailand
Super Rich Thailand

Company Profile บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด ผูนำในธุรกิจแลกเปลียนเงินตางประเทศ ดำเนินธุรกิจดวยความเปนมืออาชีพ ยาวนานกวา 50 ปี ตลอดระยะเวลาทีผานมาเราไมเคยหยุดทีจะพัฒนาคุณภาพขององคกรในทุกดาน เพือมอบสิงทีดีทีสุดใหกับลูกคา ปัจจุบันบริษัทเติบโตอยางไมหยุดยัง นอกเหนือจากอัตราแลกเปลียนทีดีทีสุดในประเทศไทยแลว ลูกคาทุกทานยังไดรับบริการทีเปนมิตรจากพนักงานทีมีความเชียวชาญสูง ทุกคนลวนผานการฝึกฝนอบรม พัฒนาทักษะในการบริการแลกเปลียนเงินตางประเทศอยางเขมขน ทำให บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด กาวขึนเป...

Headquarter Rajdamri 1

Sell & Buy 38 foreign currencies

Open

45 Rajdamri 1 Rajdamri Rd. Lumpini Patumwan Bangkok 10330

Operating Hours
Monday - Friday
9:00 - 18:00
Saturday & Public Holidays
9:30 - 17:00
Sunday Closed

Vibhavadi 22

Sell & Buy 34 foreign currencies

Close

18/4 Vibhavadi 22 Vibhavadi - Rangsit Rd. Chompon Chatuchak Bangkok 10900

Operating Hours
Monday - Friday
10:00 - 17:00
Saturday & Public Holidays
10:00 - 16:00
Sunday Closed

Central Westgate

Buy all major currencies and sell USD, GBP, EUR, AUD, JPY, MYR, SGD, HKD, TWD, KRW, CNY

Close

3rd Floor, Opposite TMB Bank, Central Plaza Westgate

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

Emporium

Buy all major currencies and sell USD, GBP, EUR, AUD, JPY, MYR, SGD, HKD, TWD, KRW, CNY

Close

G Floor, Tourist Service Center

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

The Market Bangkok

Buy all major currencies and sell USD, GBP, EUR, AUD, JPY, MYR, SGD, HKD, TWD, KRW, CNY

Close

2nd Floor, M2 Zone, The Market Bangkok

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

Future Park

Buy all major currencies and sell 22 foreign currencies

Close

Future Park 2 locations 1. B Floor, Central Zone 2. B Floor, Robinson Zone

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

Central Rama 2

Buy all major currencies and sell USD, GBP, EUR, AUD, JPY, MYR, SGD, HKD, TWD, KRW, CNY

Close

G Floor, Opposite Office Mate, Central Plaza Rama 2

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

Jewelry Trade Center

Buy all major currencies and sell USD, GBP, EUR, AUD, JPY, MYR, SGD, HKD, TWD, KRW, CNY

Close

3rd Floor, Bangkok Fashion outlet zone

Operating Hours
Monday - Friday
10:00 - 18:30
Saturday & Public Holidays
10:00 - 17:00
Sunday Closed

Siam Paragon

Buy all major currencies and sell 22 foreign currencies

Close

3rd Floor, North Zone, Siam Paragon Shopping Centre

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

Central Rama 9

Buy all major currencies and sell 22 foreign currencies

Close

5th Floor, Banking Zone, CentralPlaza Grand Rama 9

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

Suvarnabhumi Airport

Buy all major currencies and sell 22 foreign currencies

Open

B Floor, Airport Rail Link Suvarnabhumi Station

Operating Hours
Open Daily
6:30 - 22:00

The Platinum Fashion Mall

Exchange foreign currency to THB only

Close

1st Floor, Zone 2

Operating Hours
Open Daily
10:00 - 19:00

Paradise Park

Buy all major currencies and sell USD, GBP, EUR, AUD, JPY, MYR, SGD, HKD, TWD, KRW, CNY

Close

2nd Floor, Money Park, Paradise Park Shopping Centre

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

Central Pinklao

Buy all major currencies and sell 22 foreign currencies

Close

4th Floor, CentralPlaza Pinklao

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

Mega Bangna

Buy all major currencies and sell USD, GBP, EUR, AUD, JPY, MYR, SGD, HKD, TWD, KRW, CNY

Close

1st Floor, Mega Banking, Mega Bangna

Operating Hours
Open Daily
11:00 - 20:00

100000 Burmese Kyat to Thai Baht news tweets

100000 MMK to THB added 1 tweet
2019-11-28 09:24:25 UTC
RT @morgmichaels: Happy Thanksgiving. Pleased to learn from my colleagues that the Burmese word for Turkey is Kyat Sin, or "chicken elephant".
100000 MMK to THB added 1 tweet
2019-11-28 06:23:40 UTC
Happy Thanksgiving. Pleased to learn from my colleagues that the Burmese word for Turkey is Kyat Sin, or "chicken elephant".
100000 MMK to THB added 1 tweet
2019-11-30 17:15:18 UTC
Or the Burmese Kyat? https://t.co/1lav0OcJKx
100000 MMK to THB added 1 tweet
2019-12-06 03:00:00 UTC
THAI BAHT SET TO WEAKEN! https://t.co/9t6OtsXkDR
100000 MMK to THB added 1 tweet
2019-12-06 02:39:40 UTC
@jaelopeno @wonpilnya Hayo mau apa mumpung aku blm nuker thai baht... denimalz plush jje & ke full slot tp yaah
100000 MMK to THB added 1 tweet
2019-12-06 02:14:27 UTC
@meeDamian Thai baht is another.. and it uses similar symbols to bitcoin (some wallets actually use the baht symbol too)
100000 MMK to THB added 1 tweet
2019-12-06 01:18:01 UTC
Thai #centralbank calms #businesses concerns over strong #baht” & all the #Thailand Morning #news you need to know… https://t.co/NE2ZNxL3E3
100000 MMK to THB added 1 tweet
2019-12-06 00:10:39 UTC
@iamKohChang This explains the recent surge in Thai Baht hahah

100000 Burmese Kyat to Thai Baht news videos

hi guys in this video i will show u the other countries money in indian rupees.subscribe for more videos.
Myanmar (Burma's) unique currency exchange rules in action.
Myanmar aka Burma! A beautiful tropical country with stunning Pagoda's to see and wonderful people to meet. Myanmar sits ...
This was a hot, chaotic, and FUN day! We took a ride on the old and rough Yangon circular train around the outskirts and more ...
Link to the report about the US dollar verses the Thai Baht currencyhttps://www.msn.com/en-us/money/markets/thailands ...
Okay, this will be our very first informative video about thai money! Ever wonder how much each Thai baht is worth? Come learn ...
Using foreign currency can be confusing for any traveler---luckily, Thai currency is size- and color-coded, with numbers written in ...
FOLGE 2: Der HON Circle verbringt einige Tage in Bangkok Thailand und muss feststellen, der Wechselkurs des Thai Baht zum Euro ...
FOLGE 3: Der HON Circle verbringt einige Tage in Bangkok Thailand und muss feststellen, der Wechselkurs des Thai Baht zum Euro ...

100000 Burmese Kyat to Thai Baht news texts

Rat Mob! Rodents Swarm in Myanmar Villages
Rat Mob! Rodents Swarm in Myanmar Villages

Villages in a region of Myanmar were recently deluged with thousands of rats, according to local officials.

over 2 years indicative negative
U.N. brands Myanmar violence a 'textbook' example of ethnic cleansing

The United Nations' top human rights official on Monday slammed Myanmar for conducting a "cruel military operation" against Rohingya Muslims in Rakhine state, branding it "a textbook example of ethnic cleansing".

over 2 years indicative negative

100000 Burmese Kyat to Thai Baht currency converter

100000 Burmese Kyat to Thai Baht exchange rates

100 SAR to DKK
Copenhagen, Kingdom of Denmark.
50 USD to AUD
Panabo, Republic of the Philippines.
1 ZAR to TVD
Pretoria, Republic of South Africa.
1 ZAR to TVD
Pretoria, Republic of South Africa.
10 ZAR to TVD
Pretoria, Republic of South Africa.
2750000 IDR to MYR
Johor Bahru, Malaysia.
100 EUR to JPY
Barcelona, Kingdom of Spain.
100 EUR to JPY
Barcelona, Kingdom of Spain.
170 MAD to EUR
Palma, Kingdom of Spain.
200 MAD to EUR
Palma, Kingdom of Spain.
630 IRR to PKR
Karachi, Islamic Republic of Pakistan.
1 USD to OMR
Surabaya, Republic of Indonesia.
1000 MOP to PHP
Macau, Macau Special Administrative Region.
300 USD to GBP
Marum, Kingdom of the Netherlands.
100 CHF to EUR
Trieste, Repubblica Italiana.
1000000 VND to MYR
Manassas, United States.
20000 CLP to EUR
Hamburg, Federal Republic of Germany.