Sri Lankan Rupee

Sri Lankan Rupee

The rupee (Sinhalese: රුපියල්, Tamil: ரூபாய்) (signs: රු, ரூ, Rs; code: LKR) is the currency of Sri Lanka, divided into 100 cents. It is issued by the Central Bank of Sri Lanka. The abbreviation is generally Rs., but "LKR" is occasionally used to distinguish it from other currencies also called rupee.

South African Rand

South African Rand

The rand (sign: R; code: ZAR) is the currency of South Africa. The Rand is subdivided into 100 cents (sign: "c"). The ISO 4217 code is ZAR, from Dutch Zuid-Afrikaanse Rand (South African Rand). The Rand is legal tender in the Common Monetary Area between South Africa, Swaziland, Lesotho, and Namibia, although the last three countries do have their own currencies pegged at par with rand. Before 1976, the rand was legal tender in Botswana.

12 Sri Lankan Rupee to South African Rand exchange rates chart

12 LKR to ZAR exchange rates graph
12 LKR to ZAR exchange rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

12 LKR to ZAR exchange rates FAQs

What is 12 LKR to ZAR?

The meaning of 12 LKR to ZAR is to exchange 12 Sri Lankan Rupee to South African Rand by applying the latest currency rate on the market. The actual exchange rates you can get vary between different bureau de changes. Forex.gg is offering inter-market exchange rates to convert 12 LKR to ZAR on the chart below.

Who can exchange 12 LKR to ZAR?

Anyone with 12 Sri Lankan Rupee can find a local bank or a bureau de change to convert into Sri Lankan Rupee. However, if neither LKR nor ZAR is the local currency. It might be quite difficult to find a local broker to faciliate the exchange. That's why Forex.gg is offering details about local forex brokers to save the time of searching around for the right broker.

When to exchange 12 LKR to ZAR?

Due to the nature of the forex market, the exchange rates for 12 LKR to ZAR is changing all the time in New York between 01:00 pm – 10:00 pm GMT; at 10:00 pm GMT Sydney comes online; Tokyo opens at 00:00 am and closes at 9:00 am GMT; and to complete the loop, London opens at 8:00 am and closes at 05:00 pm GMT. So the currency rate you see in this page may change any minute. It's better to lock in the exchange rates with your local broker so that you won't be affected for any future rate changes.

Why do I want to convert 12 LKR to ZAR?

Most likely you are traveling and want to get some South African Rand cash. Or you've just came back from a recent trip or received cash transfer from overseas. There are many reasons to convert 12 Sri Lankan Rupee to South African Rand. And we believe you should be getting the best exchange rate available on the market to exchange the currency.

Where to convert 12 LKR to ZAR?

Usually you can find a local bank, post office or bureau de change to exchange 12 LKR to ZAR. But you will soon find out that the exchange rates you can find at all thoses places vary by a lot. It's better to be prepared before hand and do your research about the local forex brokers. That's the exact reason why Forex.gg is doing the homework for you to find the best local bureau de change to avoid being ripped off. All you need to do is input the amount of South African Rand you wnat to buy or sell and we will show you where to find the best rate. No forex exchange commissions or fees required!

How to exchange 12 LKR to ZAR?

Use the tool we provided here to find the best exchange rates for 12 Sri Lankan Rupee to South African Rand. Lock in the rate by contacting the broker directly by phone or message. And go to the branch with 12 LKR in hand and exchange the cash you want in store or online. It's just that simple with no fees or commissions from Forex.gg!

12 LKR to ZAR exchange rates table

Exchange LKR to ZAR
12 Sri Lankan Rupee = 0.970 South African Rand
24 Sri Lankan Rupee = 1.941 South African Rand
60 Sri Lankan Rupee = 4.852 South African Rand
120 Sri Lankan Rupee = 9.705 South African Rand
Exchange Sri Lankan Rupee to South African Rand
12 Sri Lankan Rupee to South African Rand Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

12 LKR to ZAR news tweets

12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-12 09:59:23 UTC
He underlined the importance of safeguarding Kuwait s "financial system", which was ...... The Champions League is… https://t.co/TD8zPjWv01
12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-13 14:00:23 UTC
@anuramendis @Jeeshan2000 @jehan_hameed Do you think the Sri Lankan Rupee was the only currency under pressure?
12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-14 05:22:22 UTC
Sri Lankan 10 rupee coin https://t.co/6KtmomPimh https://t.co/UuMm5eTqC3
12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-04 13:18:46 UTC
Sri Lankan commercial lender #Sampath #Bank is expecting to secure 12.1 billion Sri Lankan rupee ($67.2 million) th… https://t.co/1tTB00OQ8C
12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-10 12:30:20 UTC
5. Sri Lankan (Ceylon) Rupee https://t.co/DqtSq5acC9
12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-16 03:44:06 UTC
RT @mercury_fx_ltd: The South African #rand fell on Thursday, hurt by subdued appetite for #EmergingMarket assets and data showing that… https://t.co/fR8QKYLoT3
12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-16 05:09:00 UTC
RT @ArtisTurba: Welcome to South Africa #EOS, for the first time our South African community can buy and sell $EOS with South Afric… https://t.co/tl0Azyk4t1
12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-16 06:43:42 UTC
Hey you left off a couple ~ destroy farming - like Zimbabwe ~ destroy Rand - like Zim Dollar ~ collapse economy and… https://t.co/PDgG9b3fKS
12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-16 07:11:50 UTC
RT ArtisTurba: Welcome to South Africa #EOS, for the first time our South African community can buy and sell $EOS w… https://t.co/cyBrxwVoQu
12 LKR to ZAR added 1 tweet
2019-03-16 09:11:38 UTC
RT @ArtisTurba: Welcome to South Africa #EOS, for the first time our South African community can buy and sell $EOS with South Afric… https://t.co/tl0Azyk4t1

12 LKR to ZAR news media

12 LKR to ZAR added 1 medium
2019-03-17T16:10:55+01:00
Today we have a Sri Lankan fifty cent coin from 1965. This was the first series of Sri Lankan coins not to feature the British monarch. Today actually marks a year since I started this page so that makes it a mildly interesting occasion. 🇱🇰 #coin #coins #coincollector #coincollecting #numismatics #numismatist #münzen #numismatik #numizmatika #geld #money #numismatica #монета #нумизматика #шриланка #srilankanrupee #srilanka #cent #rupee #nomonarch #1965 #oneyearanniversary #mildlyinteresting #coinsofsrilanka #worldcoins #milestone #formerbritishempire
12 LKR to ZAR added 1 medium
2014-11-20T17:41:12+01:00
#coins #currency #money #US #dollar #johnfkennedy #halfdollar #Srilankanrupee #SriLanka #Singaporedollar #Singapore #swordfish #nikon #d5200 #lightbox
12 LKR to ZAR added 1 medium
2015-05-31T08:47:38+02:00
5 countries in my wallet. Ivanukku back koluppu nu nenaikadhinga. Inniku kaanama poirum. #currencies #baht #usd #euro #inr #srilankanrupee
12 LKR to ZAR added 1 medium
2015-05-30T19:39:14+02:00
#SriLanka #SriLankanRupee
12 LKR to ZAR added 1 medium
2015-08-23T20:51:52+02:00
Backpacking tomorrow! #traveling #moneys #SriLankanRupee #UAEDirhams
12 LKR to ZAR added 1 medium
2019-03-15T14:52:43+01:00
South African 2 rand from 1980 and 10 rand from 2016
12 LKR to ZAR added 1 medium
2019-03-15T14:53:35+01:00
South African 20 and 50 rand from 2018, “Nelson Mandela Centenary" Commemorative banknotes
12 LKR to ZAR added 1 medium
2019-03-14T13:25:32+01:00
24 H Auction Bid starts @ $200 $50 increments Tag the last person you outbid. Have to be PayPal ready. Auction ends 10:00 am EST . . . . . . #moneyart #currencyart #money #paperbills #madiba #nelsonmandela #mandela #southafrica #aouthafricanmoney #southafricanrand #artauction
12 LKR to ZAR added 1 medium
2019-03-14T23:07:53+01:00
Пам'ятаєте з моїх сторіз? Дехто думав, що це памятник якомусь азіату, а насправді це памятник Нельсону Манделі перед будівлею генерального консульства ПАР у Мілані. Насправді у багатьох африканців очі трохи вузькі. Особливо у нащадків кочових племен, які пересувалися пустелями, бо яскравого сонця на їх долю в падало хоч відбавляй. Мандела, або Мадіба, як його поважно називають в ПАР (за назвою його клану), звісно легендарна особистість на його батьківщині. Його лице на усіх банкнотах місцевої валюти - рандів. А минулого року з нагоди ста років з дня його народження, до обігу випустили нову банкноту в 200 ранд (це найдорожча банкнота, еквівалент приблизно 13 євро), де Мандела тепер і на зворотній стороні (замість звичайного там леопарда). . Про велику п'ятірку розкажу вам трохи згодом 😊 #мандрівки #південнаафрика
12 LKR to ZAR added 1 medium
2019-03-07T08:50:18+01:00
With banks going fully digital, I’ve had a change of perceptive regarding small change. I now feel absolutely nothing to stand and count the exact amount when paying for grocery’s. Another classic example of sectors not working together to serve the end user. #money #smallchange #longques #digital #digital banking #Zar #southafricanrand #southafrica #picknpay

12 LKR to ZAR news videos

The Central Bank intervened by US$ 184 million on a net basis so far this year to defend the depreciation of the Sri Lankan Rupee ...
SRI LANKA NEW BANK NOTES.04/02/2011.
Sri Lanka rupee hits record low (English) Watch More Video - http://goo.gl/2QWjSA.
புதிய அம்சங்களுடன் வெளிவரவுள்ள இலங்கை கடவுச்சீட்டு பற்றி அறிந்து ...
It's touch and go at the moment. South African growth figures have been on a see saw this year. First quarter growth figures ...
One year for demonetization.. South Africa will use Banned 500 and 1000 Rs note! Yes. Still thinking? Watch this video to get the ...
Josh Sigurdson talks with author and economic analyst John Sneisen about the recent news of the creation of a sovereign wealth ...
LOOK THROUGH MY BOOKS! http://books.themoneygps.com SUPPORT MY WORK: https://www.patreon.com/themoneygps ...
Rainbow nation? Antiapartheid? White farmers fear to have their land confiscated without compensation. [Due to a high volume of ...

12 LKR to ZAR news texts

Shares, rupee fall ahead of budget vote

Dailymirror.lk – Sri Lanka 24 Hours Online Breaking News : News, Politics, Video, Finance, Business, Sports, Entertainment, Travel.

4 days indicative neutral
Sri Lanka boosts spending in budget targeting voters

SRI LANKA-BUDGET/ (UPDATE 1, PIX):UPDATE 1-Sri Lanka boosts spending in budget targeting voters

13 days conditional neutral
Sri Lanka’s 2019 budget set to woo voters ahead of key elections

Dailymirror.lk – Sri Lanka 24 Hours Online Breaking News : News, Politics, Video, Finance, Business, Sports, Entertainment, Travel.

14 days conditional neutral
Major currency up

Uniindia: Mumbai, Mar 9 (UNI) Following were the indicative currency rates and travellers'' cheques buying and selling rates per unit.

8 days indicative neutral
Sasol results boosted by oil price, rand and victory in tax dispute with Sars

The Money Show’s Bruce Whitfield interviews Bongani Nqwababa, joint-CEO at Sasol.

21 days indicative positive
Precious metal refiners face new LBMA environmental standard

The London Bullion Market Association (LBMA) has launched a new standard that addresses environmental as well as sustainability issues in gold and silver markets. To do that in a credible way, LBMA has been actively engaging with mining companies and producer nations.

about 1 month conditional positive

12 LKR to ZAR currency converter

12 LKR to ZAR exchange rates

100 AED to INR
New York City, United States.
100 USD to PHP
New York City, United States.
100 AED to INR
New York City, United States.
7600 JPY to HKD
Beijing, People’s Republic of China.
71000 KRW to AUD
Beijing, People’s Republic of China.
1 USD to CAD
Stoney Creek, Canada.
10 IDR to VND
Beijing, People’s Republic of China.
34 USD to IDR
Beijing, People’s Republic of China.
100 INR to CSD
New Delhi, Republic of India.
100 INR to CSD
New Delhi, Republic of India.
100 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.
1 USD to CAD
Stoney Creek, Canada.
100 EUR to PKR
Madrid, Kingdom of Spain.
100 EUR to PKR
Madrid, Kingdom of Spain.
100 KWD to INR
Kuwait City, State of Kuwait.
100 OMR to BDT
Dhaka, Bangladesh.