Sri Lankan Rupee

Sri Lankan Rupee

The rupee (Sinhalese: රුපියල්, Tamil: ரூபாய்) (signs: රු, ரூ, Rs; code: LKR) is the currency of Sri Lanka, divided into 100 cents. It is issued by the Central Bank of Sri Lanka. The abbreviation is generally Rs., but "LKR" is occasionally used to distinguish it from other currencies also called rupee.

US Dollar

US Dollar

The United States dollar (sign: $; code: USD; also abbreviated US$ and referred to as the dollar, U.S. dollar, or American dollar) is the official currency of the United States and its territories per the United States Constitution since 1792. For most practical purposes, it is divided into 100 smaller cent (¢) units, but is occasionally divided into 1000 mills (₥) for accounting purposes. The circulating paper money consists of Federal Reserve Notes that are denominated in United States dollars (12 U.S.C. § 418). Since the suspension in 1971 of convertibility of paper U.S. currency into any precious metal, the U.S. dollar is, de facto, fiat money. As it is the most used in international transactions, the U.S. dollar is the world's primary reserve currency. Several countries use it as their official currency, and in many others it is the de facto currency. Besides the United States, it is also used as the sole currency in two British Overseas Territories in the Caribbean: the British Virgin Islands and Turks and Caicos Islands. A few countries use the Federal Reserve Notes for paper money, while still minting their own coins, or also accept U.S. dollar coins (such as the Sacagawea or presidential dollar). As of June 27, 2018, there are approximately $1.67 trillion in circulation, of which $1.62 trillion is in Federal Reserve notes (the remaining $50 billion is in the form of coins).

172 Sri Lankan Rupee to US Dollar exchange rates chart

172 LKR to USD exchange rates graph
172 LKR to USD exchange rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

172 LKR to USD exchange rates FAQs

What is 172 LKR to USD?

The meaning of 172 LKR to USD is to exchange 172 Sri Lankan Rupee to US Dollar by applying the latest currency rate on the market. The actual exchange rates you can get vary between different bureau de changes. Forex.gg is offering inter-market exchange rates to convert 172 LKR to USD on the chart below.

Who can exchange 172 LKR to USD?

Anyone with 172 Sri Lankan Rupee can find a local bank or a bureau de change to convert into Sri Lankan Rupee. However, if neither LKR nor USD is the local currency. It might be quite difficult to find a local broker to faciliate the exchange. That's why Forex.gg is offering details about local forex brokers to save the time of searching around for the right broker.

When to exchange 172 LKR to USD?

Due to the nature of the forex market, the exchange rates for 172 LKR to USD is changing all the time in New York between 01:00 pm – 10:00 pm GMT; at 10:00 pm GMT Sydney comes online; Tokyo opens at 00:00 am and closes at 9:00 am GMT; and to complete the loop, London opens at 8:00 am and closes at 05:00 pm GMT. So the currency rate you see in this page may change any minute. It's better to lock in the exchange rates with your local broker so that you won't be affected for any future rate changes.

Why do I want to convert 172 LKR to USD?

Most likely you are traveling and want to get some US Dollar cash. Or you've just came back from a recent trip or received cash transfer from overseas. There are many reasons to convert 172 Sri Lankan Rupee to US Dollar. And we believe you should be getting the best exchange rate available on the market to exchange the currency.

Where to convert 172 LKR to USD?

Usually you can find a local bank, post office or bureau de change to exchange 172 LKR to USD. But you will soon find out that the exchange rates you can find at all thoses places vary by a lot. It's better to be prepared before hand and do your research about the local forex brokers. That's the exact reason why Forex.gg is doing the homework for you to find the best local bureau de change to avoid being ripped off. All you need to do is input the amount of US Dollar you wnat to buy or sell and we will show you where to find the best rate. No forex exchange commissions or fees required!

How to exchange 172 LKR to USD?

Use the tool we provided here to find the best exchange rates for 172 Sri Lankan Rupee to US Dollar. Lock in the rate by contacting the broker directly by phone or message. And go to the branch with 172 LKR in hand and exchange the cash you want in store or online. It's just that simple with no fees or commissions from Forex.gg!

172 LKR to USD exchange rates table

Exchange LKR to USD
172 Sri Lankan Rupee = 0.986 US Dollar
344 Sri Lankan Rupee = 1.971 US Dollar
860 Sri Lankan Rupee = 4.928 US Dollar
1720 Sri Lankan Rupee = 9.857 US Dollar
Exchange Sri Lankan Rupee to US Dollar
172 Sri Lankan Rupee to US Dollar Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

Best LKR/USD exchange rate at LA Currency in Los Angeles

172 LKR to USD exchange rates at LA Currency in Los Angeles
172 Sri Lankan Rupee = 0.833 US Dollar
LA Currency
LA Currency

Frequently Asked Questions No, we do not have any fees and our adjusted, real-time exchange rates can be found on our website. You can always find out how much you will get for your currency or how much you will need to buy currency. Make sure to refresh the browser to get updated rates. Yes, we have free parking at both our locations that are in a shopping plaza with a convenient parking lot and a security personnel. Cash to cash is our preferred payment method. However, only debit cards...

172 LKR to USD news tweets

172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-22 15:05:07 UTC
High Commission in Colombo confirms death of one more Indian; Lankan rupee falls amid thin trade. Follow LIVE updat… https://t.co/tsqLLn0moW
172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-22 15:05:32 UTC
RT @firstpost: High Commission in Colombo confirms death of one more Indian; Lankan rupee falls amid thin trade. Follow LIVE updat… https://t.co/tsqLLn0moW
172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-22 15:05:48 UTC
RT @firstpost: High Commission in Colombo confirms death of one more Indian; Lankan rupee falls amid thin trade. Follow LIVE updat… https://t.co/tsqLLn0moW
172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-22 15:19:54 UTC
Sri Lanka blasts LIVE updates: High Commission in Colombo confirms death of one more Indian; Lankan rupee falls ami… https://t.co/S092JdlDlj
172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-22 15:23:40 UTC
RT @firstpost: High Commission in Colombo confirms death of one more Indian; Lankan rupee falls amid thin trade. Follow LIVE updat… https://t.co/tsqLLn0moW
172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:51:27 UTC
@DebbraT @thecjpearson You think taking a “business math” class will help keep billionaire dollar loan companies fr… https://t.co/RU9TtQQAeV
172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:52:40 UTC
@brianmctaggart If you make us pitch better I'll give you a dollar.
172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:53:01 UTC
@Joffan7 @thiesbeckers @srrappoccio @BNW_Ben Every dollar spent on nuclear gives us green power outside of the IPCC… https://t.co/8aYGQR7jwl
172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:53:48 UTC
AUD/USD May Turn on Channel Support. S&P 500, US Dollar, Yen Climb https://t.co/NqjpRv6hDr https://t.co/5nWG0bT2xG
172 LKR to USD added 1 tweet
2019-04-23 23:54:01 UTC
Gold slips to 4-month low on stronger dollar, stocks https://t.co/1hWMelcgEI

172 LKR to USD news media

172 LKR to USD added 1 medium
2019-03-19T02:43:23+01:00
• Country: Sri Lanka ⁣ ⁣ • Year: 1997 (Pre-surcharged stamp released in 1996) ⁣ ⁣ • Series: Traditional Handicrafts (Surcharged) ⁣ ⁣ • Pictured: Three pieces of handcrafted pottery, with surcharge in the bottom-right corner. ⁣ ⁣ • Extra Information: Pottery is one of the oldest human inventions, originating before the Neolithic period, with ceramic objects like the Gravettian culture Venus of Dolní Věstonice figurine discovered in the Czech Republic dating back to 29,000–25,000 BC, and pottery vessels that were discovered in Jiangxi, China, which date back to 18,000 BC. ⁣ Early Neolithic pottery artefacts have been found in places such as Jōmon Japan (10,500 BC), the Russian Far East (14,000 BC), Sub-Saharan Africa and South America. ⁣ ⁣ • Face Value: 1 රු - Sri Lankan Rupee ⁣ ⁣ • Emission: Commemorative _____________________________________________________________ #SriLanka #SriLankan #1997 #1990s #Surcharged #Pottery #Handicraft #Art #Hobby #NewValue #InstaPottery #Pots #Crafts #Handcrafted #HandPainted #Painted #Ornament #Ornamental #Stylised #SriLankanRupee #Commemorative #philately #philatelic #philategram #philatelist #stamp #stamps #postagestamps #stampcollection #stampcollecting
172 LKR to USD added 1 medium
2019-03-17T16:10:55+01:00
Today we have a Sri Lankan fifty cent coin from 1965. This was the first series of Sri Lankan coins not to feature the British monarch. Today actually marks a year since I started this page so that makes it a mildly interesting occasion. 🇱🇰 #coin #coins #coincollector #coincollecting #numismatics #numismatist #münzen #numismatik #numizmatika #geld #money #numismatica #монета #нумизматика #шриланка #srilankanrupee #srilanka #cent #rupee #nomonarch #1965 #oneyearanniversary #mildlyinteresting #coinsofsrilanka #worldcoins #milestone #formerbritishempire
172 LKR to USD added 1 medium
2014-11-20T17:41:12+01:00
#coins #currency #money #US #dollar #johnfkennedy #halfdollar #Srilankanrupee #SriLanka #Singaporedollar #Singapore #swordfish #nikon #d5200 #lightbox
172 LKR to USD added 1 medium
2015-05-31T08:47:38+02:00
5 countries in my wallet. Ivanukku back koluppu nu nenaikadhinga. Inniku kaanama poirum. #currencies #baht #usd #euro #inr #srilankanrupee
172 LKR to USD added 1 medium
2015-05-30T19:39:14+02:00
#SriLanka #SriLankanRupee
172 LKR to USD added 1 medium
2019-04-24T06:11:37+02:00
#india #usa #tanzania #london #usdollar #romania #southafrica #malaysia #australia #russia #france #switzerland #denmark #norway #egypt #ukraine #kuwait #aud #euro #2019
172 LKR to USD added 1 medium
2019-04-25T04:58:50+02:00
(Advance course system)-#audjpy Salah seorang pelajar yang sentiasa berusaha tanpa rasa penat dan lelah dimana beliau kini telah meyakinkan diri sendiri dengan apa yang dah diajar. Pelajar ini seorang yang berjiwa besar dan semangat yang kental. Jika kejayaan itu diusahakan maka pencapaian yang terbaik akan kita lihat selepas kita berada diparas yang tertingi. Tunggu dan lihat keputusan yang bakal menanti setiap usaha untuk mencapai kejayaan tersebut . #investment #traderlifestly #malaysiantrader #sarawakborneo #profit #consistenly #forexmarket #improvement #keepitsimple #followtherules #believeyourself #forexsarawak #sarawakforex #kuchingsarawak #proud #capitalgrowth #forextrader #personalcoaching #forextrainer #usdollar #wealth #stepbystep #becomingawinner #humbletrader #profit #consistentlyprofit #tradingskill #travel #profitchasing #followtherules #moneymanagement #proud
172 LKR to USD added 1 medium
2019-04-25T05:35:12+02:00
(Advance course system)-#audjpy Salah seorang pelajar yang sentiasa berusaha tanpa rasa penat dan lelah dimana beliau kini telah meyakinkan diri sendiri dengan apa yang dah diajar. Pelajar ini seorang yang berjiwa besar dan semangat yang kental. Jika kejayaan itu diusahakan maka pencapaian yang terbaik akan kita lihat selepas kita berada diparas yang tertingi. Tunggu dan lihat keputusan yang bakal menanti setiap usaha untuk mencapai kejayaan tersebut . #investment #traderlifestly #malaysiantrader #sarawakborneo #profit #consistenly #forexmarket #improvement #keepitsimple #followtherules #believeyourself #forexsarawak #sarawakforex #kuchingsarawak #proud #capitalgrowth #forextrader #personalcoaching #forextrainer #usdollar #wealth #stepbystep #becomingawinner #humbletrader #profit #consistentlyprofit #tradingskill #travel #profitchasing #followtherules #moneymanagement #proud
172 LKR to USD added 1 medium
2019-04-25T05:50:22+02:00
$ still KING 23 month high. Predictions #forex #forextrader #forextrading #forexlifestyle #forexprofit #forexmarket #forexmillionaire #forexchart #forextraining #forextradingtips #forexusa #forexcanada #daytrading #daytrader #daytraderlife #daytraderlife #makesomemoney #makesomethinggoodtoday #tradingmakesmillionaires #newyork #toronto #dubai #tradingsimplified #workfromphone #workfromhome #bitcoin #cryptocurrency #usdollar
172 LKR to USD added 1 medium
2019-04-25T06:27:18+02:00
No tomar acción, sería un riesgo mayor... . Si quieres saber más, no dudes en ponerte en contacto.. . . ☎️ 3123156426 . . . Aquí en @xrtrade te damos lo mejor del mundo del Forex, Trading, Frases, Tips y más.. #XRTrade 📊 - - ➡ @xrtrade ➡ @xrtrade - - _______________ #Trading #Forex #CRUDO #Forextrading #Forextrader #Forexlife #Daytrader #Trader #Daytrading #Books #Forexsignals #Forexlifestyle #Emprendedor #Motivacion #Mentesmillonarias #BITCOIN #Libertadfinanciera #Riqueza #Inspiracion #Negocio #Educacionfinanciera #Metas #Marketing #Bitcoin #Sueños #Jovenmillonario #Colombia #tradingpasion #USDOLLAR _______________

172 LKR to USD news videos

The Central Bank intervened by US$ 184 million on a net basis so far this year to defend the depreciation of the Sri Lankan Rupee ...
SRI LANKA NEW BANK NOTES.04/02/2011.
Sri Lanka rupee hits record low (English) Watch More Video - http://goo.gl/2QWjSA.
புதிய அம்சங்களுடன் வெளிவரவுள்ள இலங்கை கடவுச்சீட்டு பற்றி அறிந்து ...
Josh Sigurdson talks with author and economic analyst John Sneisen about the countless countries swapping out of the US dollar ...
Freedomain Mailing List Sign Up: http://www.fdrurl.com/newsletter We Need Your Support: ...
Subscribe! Because SMART IS THE NEW SEXY: https://goo.gl/JTfP6L If there is one country in the world where the stories and ...
The new US dollar banknote designdetails: https://www.behance.net/gallery/63326431/THE-NEW-US-DOLLARhttps://www.instagram ...
Learn about United States money with this fun educational music video for children and parents. Brought to you by Kids Learning ...

172 LKR to USD news texts

Shares, rupee fall ahead of budget vote

Dailymirror.lk – Sri Lanka 24 Hours Online Breaking News : News, Politics, Video, Finance, Business, Sports, Entertainment, Travel.

about 1 month indicative neutral
U.S. dollar closes higher on Taipei forex market | Economics | FOCUS TAIWAN - CNA ENGLISH NEWS

Taipei, March 6 (CNA) The U.S. dollar rose against the Taiwan dollar Wednesday, gaining NT$0.005 to close at NT$30.852.

about 2 months indicative positive

172 LKR to USD currency converter

172 LKR to USD exchange rates

100 USD to PKR
Gujrānwāla, Islamic Republic of Pakistan.
100 USD to PKR
Gujrānwāla, Islamic Republic of Pakistan.
100 USD to PKR
Gujrānwāla, Islamic Republic of Pakistan.
50 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
50 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
50 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
500 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
100 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
100 RSD to TRY
Antalya, Republic of Turkey.
100 RUB to AZN
Baku, Republic of Azerbaijan.
100 RUB to AZN
Baku, Republic of Azerbaijan.
100 RSD to EUR
Skopje, Republic of Macedonia.
100 RSD to EUR
Skopje, Republic of Macedonia.
100 RSD to EUR
Skopje, Republic of Macedonia.
100 RUB to AMD
Yerevan, Republic of Armenia.
100 EGP to GBP
Luxor, Arab Republic of Egypt.
100 EUR to AMD
Valencia, Kingdom of Spain.
100 KRW to IDR
London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
20 CHF to VND
El Idrissia, People’s Democratic Republic of Algeria.
100 JPY to SGD
Islamabad, Islamic Republic of Pakistan.