Burmese Kyat

Burmese Kyat

The kyat (, US: or ; Burmese: ကျပ် [tɕaʔ]; ISO 4217 code MMK) is the currency of Myanmar (Burma). It is often abbreviated as "K" (singular or plural) or "Ks" (plural), which is placed before or after the numerical value, depending on author preference. The term kyat derives from the ancient Burmese unit kyattha, equal to 16.3 grams of silver.

Thai Baht

Thai Baht

The baht (; Thai: บาท, pronounced [bàːt]; sign: ฿; code:100 THB) is the official currency of Thailand. It is subdivided into 100 satang (สตางค์, pronounced [sətāːŋ]). The issuance of currency is the responsibility of the Bank of Thailand. According to SWIFT, as of February 2017, the Thai baht is ranked as the 10th most frequently used world payment currency.According to a report in the South China Morning Post, the China Banknote Printing and Minting Corporation produces at least some Thai banknotes and coins.

48 Burmese Kyat to Thai Baht exchange rates chart

48 MMK to THB exchange rates graph
48 MMK to THB Spot rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

48 MMK to THB exchange rates table

Exchange MMK to THB
48 Burmese Kyat = 0.993 Thai Baht
96 Burmese Kyat = 1.985 Thai Baht
240 Burmese Kyat = 4.963 Thai Baht
480 Burmese Kyat = 9.927 Thai Baht
Exchange Burmese Kyat to Thai Baht
48 Burmese Kyat to Thai Baht Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

Best MMK/THB rate at Super Rich Thailand in Bangkok

48 MMK to THB exchange rates at Super Rich Thailand in Bangkok
48 Burmese Kyat = 1.003 Thai Baht
Super Rich Thailand
Super Rich Thailand

Company Profile บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด ผูนำในธุรกิจแลกเปลียนเงินตางประเทศ ดำเนินธุรกิจดวยความเปนมืออาชีพ ยาวนานกวา 50 ปี ตลอดระยะเวลาทีผานมาเราไมเคยหยุดทีจะพัฒนาคุณภาพขององคกรในทุกดาน เพือมอบสิงทีดีทีสุดใหกับลูกคา ปัจจุบันบริษัทเติบโตอยางไมหยุดยัง นอกเหนือจากอัตราแลกเปลียนทีดีทีสุดในประเทศไทยแลว ลูกคาทุกทานยังไดรับบริการทีเปนมิตรจากพนักงานทีมีความเชียวชาญสูง ทุกคนลวนผานการฝึกฝนอบรม พัฒนาทักษะในการบริการแลกเปลียนเงินตางประเทศอยางเขมขน ทำให บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด กาวขึนเป...

48 MMK to THB exchange rates news

Arms, ammunitions seized, militant nabbed

Uniindia: Imphal, Oct 9 (UNI)Manipur Police and Thoubal Battalion in a joint operation recovered a huge cache of foreign weapons, ammunition and other war like stores from general area Thoubal today.

indicative neutral
Movie Time: Screening from October 12 to 18

A Way Chit A film by Ko Zaw (Arr Yone Oo), this is a Burmese drama and comedy film featuring Aung Ye Lin, Soe Myat Thu Zar, Thet Mon Myint, Htun Ko Ko and Thandar Bo.

indicative positive
Movie Time: Screenings from October 19 to 25

Ta Say Par Lar Bi Directed by R.Peraks, it is a Burmese horror film casting by Pyay Ti Oo, Ei Chaw Po, Nyi Htut Kaung, Khin Hlaing, Aung Zaw Min and other acts.

indicative positive
'We feel like hermit crabs': Myanmar's climate dispossessed

In the coastal town of Khindan, the catastrophic effect of rising sea levels is all too apparent

indicative positive
Focus on muay thai dangers
Focus on muay thai dangers

BANGKOK—The sight of two preteen boys pummeling each other with fists, elbows, knees and feet as a boisterous crowd shouts wagers at each other is considered

conditional neutral
Emerging Markets: The Real Pain Has Yet To Appear

Emerging markets will see significant losses in their currency levels, as they have already over the past year. Debt denominated in US dollars will need to be r

conditional positive
Thai listed property firms show financial growth in first nine months this year

MOST Thai listed property firms show strong growth in their financial results for the first nine months of this year, thanks to strong demand in the market.

indicative positive

48 MMK to THB currency converter