Thai Baht

Thai Baht

The baht (; Thai: บาท, pronounced [bàːt]; sign: ฿; code:100 THB) is the official currency of Thailand. It is subdivided into 100 satang (สตางค์, pronounced [sətāːŋ]). The issuance of currency is the responsibility of the Bank of Thailand. According to SWIFT, as of February 2017, the Thai baht is ranked as the 10th most frequently used world payment currency.According to a report in the South China Morning Post, the China Banknote Printing and Minting Corporation produces at least some Thai banknotes and coins.

Saudi Arabian Riyal

Saudi Arabian Riyal

The Saudi riyal (Arabic: ريال‎ riyāl); is the currency of Saudi Arabia. It is abbreviated as ر.س or SR (Saudi riyal). It is subdivided into 100 halalas (Arabic: هللة‎ Halalah).

8 Thai Baht to Saudi Arabian Riyal exchange rates chart

8 THB to SAR exchange rates graph
8 THB to SAR Spot rate – This is known more formally as the ‘interbank’ rate. It is the rate banks or large financial institutions charge each other when trading significant amounts of foreign currency. In the business, this is sometimes referred to as a ‘spot rate’. It is not the tourist rate and you cannot buy currency at this rate, as you are buying relatively small amounts of foreign currency. In everyday life it is the same as the difference between wholesale and retail prices. The rates shown in financial newspapers and in broadcast media are usually the interbank rates.

8 THB to SAR exchange rates table

Exchange THB to SAR
8 Thai Baht = 0.912 Saudi Arabian Riyal
16 Thai Baht = 1.824 Saudi Arabian Riyal
40 Thai Baht = 4.561 Saudi Arabian Riyal
80 Thai Baht = 9.121 Saudi Arabian Riyal
Exchange Thai Baht to Saudi Arabian Riyal
8 Thai Baht to Saudi Arabian Riyal Cross rate – This is the rate we give to customers who want to exchange currencies that do not involve the local currency. For example, if you want to exchange Australian dollars into US dollars.

Best THB/SAR rate at Vasu Exchange in Bangkok

8 THB to SAR exchange rates at Vasu Exchange in Bangkok
8 Thai Baht = 0.909 Saudi Arabian Riyal
Vasu Exchange
Vasu Exchange

Vasu Exchange 4.6106 Google reviews Currency exchange service in Bangkok, Thailand Address: Sukhumvit Rd, Khwaeng Khlong Toei Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Thailand Welcome to Vasu The Residence - the 20 -storey, modern-style apartment one of the most exclusive areas of Bangkok-Sukhumvit 55 ( Thong Lor ). Tel +66(0)2714-7780 Fax +66(0)2714-8977 Email: [email protected] Website : www.vasutheresidence.com

Best THB/SAR rate at Bangkok Bank in Bangkok

8 THB to SAR exchange rates at Bangkok Bank in Bangkok
8 Thai Baht = 0.906 Saudi Arabian Riyal
Bangkok Bank
Bangkok Bank

Established in 1944, Bangkok Bank is one of Southeast Asia’s largest regional banks with total assets of 3,076,310 million baht. We are a leading provider of corporate finance and SME lending in Thailand, with approximately 240 business centers and business desks, and we also have the country's largest retail customer base of more than 17 million accounts. Our business-banking services include syndicated loans, debt securities underwriting, trade finance, project finance, custodial services,...

Best THB/SAR rate at Super Rich Thailand in Bangkok

8 THB to SAR exchange rates at Super Rich Thailand in Bangkok
8 Thai Baht = 0.909 Saudi Arabian Riyal
Super Rich Thailand
Super Rich Thailand

Company Profile บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด ผูนำในธุรกิจแลกเปลียนเงินตางประเทศ ดำเนินธุรกิจดวยความเปนมืออาชีพ ยาวนานกวา 50 ปี ตลอดระยะเวลาทีผานมาเราไมเคยหยุดทีจะพัฒนาคุณภาพขององคกรในทุกดาน เพือมอบสิงทีดีทีสุดใหกับลูกคา ปัจจุบันบริษัทเติบโตอยางไมหยุดยัง นอกเหนือจากอัตราแลกเปลียนทีดีทีสุดในประเทศไทยแลว ลูกคาทุกทานยังไดรับบริการทีเปนมิตรจากพนักงานทีมีความเชียวชาญสูง ทุกคนลวนผานการฝึกฝนอบรม พัฒนาทักษะในการบริการแลกเปลียนเงินตางประเทศอยางเขมขน ทำให บริษัท ซุปเปอรริช (ไทยแลนด) จำกัด กาวขึนเป...

8 THB to SAR exchange rates news

Emerging Markets: The Real Pain Has Yet To Appear

Emerging markets will see significant losses in their currency levels, as they have already over the past year. Debt denominated in US dollars will need to be r

conditional positive
Thai listed property firms show financial growth in first nine months this year

MOST Thai listed property firms show strong growth in their financial results for the first nine months of this year, thanks to strong demand in the market.

indicative positive
Xiaomi to launch the Redmi Note 6 Pro on Nov 22 in India
Xiaomi to launch the Redmi Note 6 Pro on Nov 22 in India

Xiaomi is all set to add another smartphone to its extensive Redmi lineup in India. The company has sent out press invites for a launch event on the 22nd

conditional neutral
Redmi Note 6 Pro India launch set for November 22, Xiaomi shares media invite

Xiaomi Redmi Note 6 Pro will make its debut in India on November 22 and the company has sent out invites

conditional neutral
Thai EGCO to Buy Stake in South Korean CCGT

Thai independent power producer EGCO Group is to buy a 49% stake in Paju Energy Service, the operator of a natural-gas power plant in Paju City near Seoul.

conditional neutral
Trying to make Yemen child smile ‘like tickling a ghost’ — UN food chief

UNITED NATIONS — United Nations food chief David Beasley spotted a tiny foot sticking out from under a blanket in a hospital in Yemen that has been overwhelmed with malnourished children, so he tried to bring a smile to the face of the small patient.“It was just like tickling a ghost,” Beasley, executive director of the World Food Programme, told reporters in New York on

conditional neutral
Uber has only a handful of woman drivers in Saudi Arabia, while local rival Careem claims 2,000

When Saudi Arabia's female driving ban ended, Careem and Uber launched major investments aimed at hiring women. The regional competitors took different approaches to recruitment, perhaps reflecting different viewpoints regarding ride-hailing's role in the social transition. Yet, four months later, Careem has registered 2,000 licensed women, while Uber has only "a handful," according to spokespeople from both companies.

conditional neutral
Yemen’s Refugees: Hundreds of Thousands of Yemeni Ancestry Deported by Saudi Arabia
Yemen’s Refugees: Hundreds of Thousands of Yemeni Ancestry Deported by Saudi Arabia

Saudi Arabia has enacted policy whereby residents of Yemeni ancestry are deported to Yemen, often enduring physical and sexual abuse in the process.

indicative positive
Spotify launches in the Middle East and North Africa

DUBAI: Spotify, the world’s most popular paid music streaming service, officially launched in the Middle East and North Africa on Tuesday. The company said services would now be available in 13 Arab markets, including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt, and Morocco but not Libya, Iraq, Syria, or Yemen. Spotify has been unofficially available in the Middle East for

conditional positive

8 THB to SAR currency converter